Sual: Zeyd'in yatacak yeri var mı?

Sual: Yakın bir zamana değin Ulemâ-yı İslâm'dan addolunan Zeyd nâm kişi, esasen kendisinden ümmet-i İslâm'ın, ‘Hangi fırkaya rey vermeli' deyû sual etmediği halde muhtemelen şahsî gayret-i siyaset saikiyle ve ol fırkaya fart-ı muhabbeti sebebiyle, ‘Fülân fırkaya rey vermeniz caiz ve mücerrebdir' diye durduk yere fetvâ neşretse, Zeyd'in ulemâ sıfatından sıyrılıp ‘alelâde fırkacı' diye tavsif edilmesi caiz midir?

Sual: Zeyd, mâlum fetvâsına esbâb-ı mucibe olarak “Bunlardan rahatsız olan Türkiyeliler bu partiye de karşı ve muhalif oldukları için” maddesini göstererek aksi fikirde olanları ‘Türkiyeli' diye tahfîfen tehzîle yeltense ehl-i nifak ve şikak zümresine dahil olur mu?

Sual: Zeyd'in, mâlum fetvânın bir yerinde medhettiği fırkayı, “İnsan hak ve özgürlüklerine dayalı demokrasiyi ikmal etmek üzere önemli reformlara imza at”tığı için medh ü senâ ile bilahire tamamen dinî nokta-i nazardan mâlum fırkanın desteklenmesi içün bühranlar göstermesi hem dinin, hem de demokrasinin özüne mugayir değil midir?

Sual: Ulemâdan fetvâ sahibi bir kişinin hükümlerinde temel istinad noktası “Ed'Dîn” olması lâzım gelir iken Zeyd'in “Eşsiz medeniyetimiz” deyû yeni bir fetvâ menbâı ihyâya kalkışmasının dînen hükmü nedir?

Sual: ‘Demokrasi ve medeniyyet'i ‘Edille-i erbâa'ya zamm ve ilâve eden Zeyd'in, üstelik bir seçim arifesinde Müslümanları iknâ içün bunca yıllık ilmî şöhreti ve İslâmî tecârib-i kesîresini inkâr edercesine başını bir fırkanın eşiğine koyub âdeta fedâ-yı cân idercesine, “İllâ ki fülan fırkayı tercih ediniz” şeklinde fetvâ vermesi, fetvâ şiar ve vakarına sığar bir muamele midir? Bu vaziyette Zeyd'in ‘Âlim' yerine ezcümle ‘İlmini siyasi fırkaya kurban etmiş bir gaafil' addolunması caiz midir?

Sual: Câmi cemaati beynine tefrika düşüren, musalli Müslümanları şakî ve hain-i vatan olmak töhmetiyle dışladığı yetmezmiş gibi, takib ettiği siyasetle âlem-i İslâm'da selam alub-verir dostu kalmayan, kapıbir komşusu Suriye'de, menşei meşkûk bazı silahlı zümreleri el altından destekleyip “Demokrasi ve hürriyet getireceğiz” ümmidiyle müdahalede bulunarak 2,5 milyon bî günâh Müslüman'ı vatan-cüdâ kılarak ekserini perîşan etmesine rağmen Zeyd'in, bunca felâketi görmezden gelip Amr'ı “İslam dünyasının ümidi” olarak tavsif etmesi ve hâkezâ Amr'ın avânelerinden fırka reisi Ömer'i, “Aynı davayı benimseyen, emek veren ve dünyanın önünde başarı ile temsil eden bir kâmil kişi” olarak medh ü senâ etmesi Zeyd'in fetvâ ehliyetinin düşmesini icab ettirir mi?

Sual: Sûretâ, hamiyyet-i dîniyye gâyesiyle Zeyd'in, dîninden ve siyasi maksadından şübhe duymamak lâzım gelen sair fırkaları görmezden gelerek, “İslâm'a hâdim olan fırka ancak fülancadır; aman destekleyelim!” şeklinde ortalığa dökülüp saçılması, Şeriât-ı Garrâ-yı Ahmedîyye'yi, -hâşâ min huzûr- süfli siyâsete âlet mânâsını taşır mı?

Sual: İki asır boyunca bazı mütefekkirlerin bir çâre-i halâl olarak görüp tervic ettiği ‘Siyasî İslâmcılık', Zeyd-i merkûmun mâlum fetvâsıyla iflâs etmiş midir?

Sual: Zeyd'in fetvâsı, ‘dine hizmet' veya ‘siyasi bir emele hizmet' şıkkları arasında hangi maddeye daha yakın durmaktadır?

Sual: Meclûb ve mahbubu bulunduğu fırkanın behemahal galebesi içün kendince başka lâf bulamayınca “Daha neler ve nelerden dolayı fülan fırkayı rey verilmelidir” diye tuhaf bir madde daha ilâve buyuran Zeyd'in ilmî mehâbet ve itibarı muhtel midir; ânın fetvâsıyla amel, kaaline itimad, kavline emânet, fikrine hürmet olunur mu vesselâm?


Kaynak (Arşiv)